ReadyPlanet.com
บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัดจัดตั้งเมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550  โดยมี 

            ประธานกรรมการ พ.ต.ท.โชติฐกรณ์  สมบูรณ์กิตติกร และ ดร. ภิญญาพัชญ์  สมบูรณ์กิตติกร เป็นกรรมการผู้จัดการ เป็นที่รองกรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย 

โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 196/157 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และมีสำนักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 15/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์          

 

           บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยใช้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อไร้มลพิษ โชติฐกรณ์พิบูลย์ 1, โชติฐกรณ์พิบูลย์ 2 และโชติฐกรณ์พิบูลย์ 3 ใช้ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปัจจุบันมีลูกค้าเป็นบริษัทรับเก็บขน 5 บริษัท ที่มาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และที่โรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัด รับเก็บขนเองและกำจัดที่โรงงานเตาเผาขยะ จะมีอยู่ 4 โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ,โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ, โรงพยาบาลร่มฉัตรและสำนักงานควบคุมโรคเขต 8 ที่มาใช้บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัด  และมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 44  คน โดย  บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัด ได้เปิดบริการรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตลอด 24 ชั่วโมง  โดยได้จัดพนักงานที่ใช้สำหรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อออกเป็นกะเพื่อสะดวกต่อการให้บริการต่อลูกค้า

 นโยบายและแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

                 เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุนและสอดคล้องกับบทบัญญัติ  แห่งกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอบนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถพิจารณา  ดำเนินการได้ประกอบด้วย

    1. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่หนึ่งๆ ควรมีการจัดการ “แบบศูนย์รวม” เพื่อให้มูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิด  ต่างๆ ในพื้นที่ได้รับการกำจัดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

    2. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทเอกชนในด้านการบริหารการจัดการทรัพยากร เงินทุน  บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อให้มีขีดความสามารถเป็นแกนในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและควบคุมปริมาณมูลฝอยติด  เชื้อในยุคปัจจุบันที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ 

    3. ทาง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัดได้ร่วมมือประสานกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในด้านการควบคุมและ  ดูแลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ทำการกำจัดจากบริษัทเก็บขนที่ทำการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อ  ป้องกันการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ผิดวิธี เช่น ทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปและการนำไปฝังกลบ และเป็นคนประสานงาน  เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำสถิติของปริมาณมูลฝอยติด  เชื้อทุกเดือนสำหรับปริมาณขยะและลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรม  อนามัยกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

   4. ส่งเสริมภาคประชาชนให้ได้รับสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหามูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุข และการจัดการของภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนอย่างถูกสุขลักษณะ 

ปัญหาและความสำคัญ

 

 

ขั้นตอนการรับบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  

 

 

 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อไร้มลพิษรุ่น โชติฐกรณ์พิบูลย์ 4

อัตราการกำจัด 2,400  กิโลกรัม/ชั่วโมง  

 

 

 

 

ระบบบำบัดอากาศของบริษัท 

 

 

 

 

   อกสารการสมัครรับบริการ

          ใบสมัครเข้ารับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  คำขอใช้บริการ, เงื่อนไขการใช้บริการ

                                                                                                                    

 

      

 มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการรับกำจัดขยะภายในประเทศด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  

  พร้อมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

 


 
1. ให้บริการรับกำจัดขยะด้วยนวัตกรรมทีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด
  2. ให้ความมั่นใจในด้านการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลพิษของขยะ กระบวนการกำกัดขยะและขี้เถ้าเตาเผาขยะ                 
  3. ให้บริการกำจัดขยะด้วยกระบวนการกำจัดที่มีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานและปลอดภัย
  4. ประกอบกิจการโดยมีความสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด
  5. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะฝีมือในการทำงานทีมีประสิทธิภาพ

 

   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

   1.พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

   2.นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ ภายใต้นโยบายและแผนการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

     2540-2559

   3.มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (มิถุนายน 2553)

   4.มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (พฤษภาคม 2555)

   5.มาตรฐานคุณภาพดิน (พฤศจิกายน 2547)

   6.การพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

   7.ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

   8.กฏหมายอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ

   9.การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่

  10.กรณีตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

  11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมาย